پروژە

رێژا بدوماهیک هاتی روژا ب دماهیک هاتنێ روژا دەستپێکرنێ جورێ پروژەی بارێ پروژەی کوژمێ پارێ پروژەی / دينار
رێكخستن و چاندنا ناڤه‌ندا جادا قازی محه‌مه‌د(KRO)ژ فلكا كوردستان تا دگه‌هیته‌ زه‌ریلاند و بدرێژاهیا ٢كم دگه‌ل چار سێ گوشا 70% 16/06/2015 10/05/2015 پارک ل ژێر بجهئینانێ 186,575,000
سه‌خبیركرنا جاددا 100م (جادا بارزان) 3% 16/06/2015 01/06/2015 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 482,421,000
ڤه‌كرن وقێركرنا چه‌ند جادا ل پارچا (٨) كه‌رتێ ٨٥ نزاركێ 100% 04/05/2015 26/08/2013 رێک و پر بدیماهیک هاتی 866,999,592
تمامكرنا قوناغا دووێ ژ باخچه‌كی لسه‌ر پارچه‌ زه‌ڤیا ژماره‌ ١/١٨١ كه‌رتێ ٦٠ شاخكێ 100% 13/04/2015 15/03/2015 پارک بدیماهیک هاتی 37,162,500
تمامكرناقوناغا دووێ ژ باخچه‌كی لسه‌ر پارچا زه‌ڤیا ژماره‌ ٢٩/٣٩٦ كه‌رتێ ٨١ دهوكا باكوور 100% 13/04/2015 17/03/2015 پارک بدیماهیک هاتی 37,276,000
تمامكرنا قوناغا دووێ ژ باخچه‌كی لسه‌ر پارچه‌ زه‌ڤیا ژماره‌ ١/١٦٨كه‌رتێ ٥٢ گه‌ڤه‌ركێ 100% 28/04/2015 17/03/2015 پارک بدیماهیک هاتی 79,470,000
ڤەکرن و قێرکرنا جادا (100)م ل ئێتیتێ 76% 18/07/2012 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 29,626,922,713
ئوڤه‌ر پاسا ئیتوتێ ل پارێزگه‌ها دهوكێ 88% 22/02/2012 ئوڤەرپاس ل ژێر بجهئینانێ 15,947,772,720
چێكرنا ئه‌نده‌ر پاسا ده‌ورا كوردستان وچواریانا په‌یمانگه‌ها كارگێری ل باژێرێ دهوكێ 25% 04/04/2014 04/09/2013 ئوڤەرپاس ل ژێر بجهئینانێ 11,249,172,000
ڤه‌كرن وقێركرنا جادێت نافخویی ل كه‌رتێ ٨٢ دهوكا روژئاڤا 67% 25/06/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 1,896,464,771
چێكرنا رێكێن نافخویی ل تاخێ گه‌لی 65% 31/12/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 573,022,000
ڤه‌كرن وقێركرنا جادا ٣٠م ل نیزیك كارگه‌ها ئه‌سفه‌نجی ژجادا كه‌مه‌ری هه‌تا جادا ١٠٠م بارزان دگه‌ل جادێن پارچا ٨ كه‌رتێ 0% 05/12/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 3,061,205,377
ڤه‌كرن وقێركرنا جادا ٣٠م دگه‌ل هنده‌ك جادێن ١٥م ل پارچا ٥١ نزاركێ 32% 10/05/2014 14/07/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 2,465,191,960
چێكرنا ئاڤرێژه‌كا لوله‌كی ل پشت سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ 10/09/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 105,298,700
ڤه‌كرن وقێركرنا پارچه‌كێ ژ جادا خزمه‌ت گوزاری ب درێژاهیا ٣٧٠م نێزیك رێڤه‌به‌ریا په‌روه‌ردا قه‌زا دهوكێ 38% 10/09/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 255,124,800
چێكرنا دیواره‌كێ پالپشت ل تاخێ گه‌لی ١م 100% 31/12/2012 جورێن دیتر بدیماهیک هاتی 234,150,000
چێكرنا دیواره‌كێ پالپشت ل تاخێ گه‌لی م٢ 92% 31/12/2012 جورێن دیتر ل ژێر بجهئینانێ 232,358,000
چێكرنا چه‌ند دیزاینا ل باژێرێ دهوكێ (چواریانا نێزیك نافنجیا سه‌فین ,پانزینخانا زه‌ری لاند ,گومركا,رێفه‌به‌ریا چاڤدێریا جڤاكی) 95% 22/10/2012 جورێن دیتر ل ژێر بجهئینانێ 230,000,000
ڤه‌كرن وقێركرنا جادێن نافخویێ ل پارچا ٢٠ كه‌رتێ ٨٥ نزاركێ وجادێن نزاركێ (افراز) 32% 08/07/2012 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 2,229,571,554
ڤه‌كرن وقێركرنا جادێن نافخویێ ل پارچا ٩٥ كه‌رتێ ٨٥ نزاركێ 75% 08/07/2012 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 2,508,019,597
ڤه‌كرن وقێركرنا هنده‌ك جادێن نافخویی ل كه‌رتێ ١٢ مالتا نه‌سارا 5% 16/01/2014 13/11/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 3,262,350,244
ڤه‌كرن وقێركرنا جادا نافخویێ ل پارچا ٢ كه‌رتێ ٤٥ ماسیكێ قوناغا دووێ 37% 09/08/2012 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 2,987,221,023
ڤه‌كرن وقێركرنا جادێن نافخویێ ل كه‌رتێ ٤٤ زركا (قوناغا سێ) 28% 09/08/2012 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 4,673,879,509
ڤه‌كرن وقێركرنا وكونكریتكرنا چه‌ند جادا ل مالتا سه‌ری 7% 15/12/2013 16/08/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 498,181,073
ڤه‌كرن وقێركرنا پارچا مایێ ژ جادا خزمه‌ت گوزاری یاجادا بارزان ب درێژاهیا(٣٦٥٠م) 27% 18/06/2014 22/08/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 2,944,109,511
ڤه‌كرن وقێركرنا جاده‌كا ٣٠م ل پارچا ١٦ كه‌رتێ ٨٢ دهوكا روژئاڤا 24% 22/08/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 1,689,660,715
ڤه‌كرن وقێركرنا جادێت نافخویێ ل كه‌رتێ ١٣ مالتا ئیسلام 65% 22/06/2014 26/08/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 1,848,085,844
ڤه‌كرن و قێركرنا جادا ٤٠م ل تاخێ ئێتویتێ 100% 20/05/2013 16/01/2012 رێک و پر بدیماهیک هاتی 1,830,895,771
ڤەکرن و قێرکرنا جادا (30)م ئەوا دچیتە زوزان ستی 100% 08/06/2013 11/01/2012 رێک و پر بدیماهیک هاتی 1,927,283,000
ڤه‌كرن وقێركرنا جادا ٣٠ م ل كه‌رتێ ١٣ مالتا ئیسلام 100% 03/01/2013 16/05/2012 رێک و پر بدیماهیک هاتی 440,208,648
فره‌هكرنا جادا كه‌مه‌ری دگه‌ل دانانا كربستونی وقێركرنا پارچا نویێ ب درێژاهیا(٢٢٠٠م)قوناغادووێ 93% 12/06/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 208,000,000
ڤه‌كرن وقێركرنا جادێت نافخویێ ل ماسیكێ 100% 14/01/2014 18/07/2013 رێک و پر بدیماهیک هاتی 412,363,050
فره‌هكرنا جادا كه‌مه‌ری دگه‌ل دانانا كربستونی وقێركرنا پارچا نویێ ب درێژاهیا(٢٢٠٠م)قوناغائێكێ 99% 12/06/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 228,800,000
كرینا ئامیره‌ت وئالیه‌تا بو سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ 100% 18/02/2013 10/09/2012 جورێن دیتر بدیماهیک هاتی 344,430,000
چێكرنا دیزانیا ئه‌نده‌ر پاسا دوریانا كوردستان نێزیك(k.r.o)دگه‌ل چواریانا په‌یمانگه‌ها ته‌كنیكی 100% 12/12/2012 21/05/2012 جورێن دیتر بدیماهیک هاتی 115,000,000
كرینا ئالیه‌تا بو سه‌روكاتیا باژێرڤانیا دهوكێ 100% 10/02/2013 16/07/2012 جورێن دیتر بدیماهیک هاتی 2,013,336,000
ڤه‌كرن وقێركرنا جادا (٣٠)م ل پارچا ٦٠ شاخكێ 100% 25/09/2012 04/01/2012 رێک و پر بدیماهیک هاتی 195,752,280
ڤه‌كرن وسه‌بكرن وقێركرنا جادێن نافخویێ ل گوندێ ماسیكێ 0% 30/07/2014 02/12/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 1,498,681,321
ڤه‌كرن وقێركرنا جاده‌كا(٣٠م)ل پارچا (١٦) كه‌رتێ(٨٢) دهوكا روژئاڤا 15% 18/06/2014 22/08/2013 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 1,689,660,715
ڤه‌كرن وقێركرنا جادێن نافخویێ ل ماسیكا(٢) قوناغا ئیكێ وڤه‌كرن وقێركرنا جادێن نافخویێ ل پارچا (١) كه‌رتێ ٤٥ ماسیكا قوناغا دووێ 100% 10/07/2012 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 2,387,648,875
ڤەكرن و قێركرنا جادێن نافخووي ل زركا 100% 14/11/2012 24/02/2011 رێک و پر بدیماهیک هاتی 935,415,800
ڤەكرن و قێركرنا جادا کەمەری (30)م كەرتێ 85 نزاركێ ژ فەرماندا دهوك دگەل جادا خزمەتگوزاری یا جادا بارزان 100% 14/12/2011 رێک و پر ل ژێر بجهئینانێ 4,133,072,937
ڤه‌كرن وقێركرنا جادا (٢٠)م ل پارچا (٤٥) ماسیكێ 100% 25/10/2012 15/01/2012 رێک و پر بدیماهیک هاتی 973,777,253
ڤه‌كرن وقێركرنا جادا (٣٠) م دگه‌ل ئاڤرێژه‌كا (٩٠)سم وئاڤرێژه‌كا صندوقی ل تاخێ دیاری به‌رامبه‌ر سه‌خبێریا كاره‌با نزاركێ 100% 04/11/2012 16/01/2012 رێک و پر بدیماهیک هاتی 498,181,073
تمامكرنا سه‌نته‌رێ دووباره‌ به‌رڤبونا نه‌خوشین ده‌رونی 100% 31/01/2013 13/02/2012 جورێن دیتر بدیماهیک هاتی 1,578,336,747
ڤه‌كرن وقێركرنا جادێن نافخویێ ل پارچا ١ كه‌رتێ ٥٢ گه‌ڤه‌ركێ 100% 03/01/2013 22/05/2012 رێک و پر بدیماهیک هاتی 1,271,487,727
ڤه‌كرن وقێركرنا جادێن نافخویێ ل كه‌رتێ ٤٤ زركا قوناغا دووێ 100% 13/04/2013 20/05/2012 رێک و پر بدیماهیک هاتی 848,346,620
تمامكرنا كه‌سكاتیا لسه‌ر پارچا زه‌ڤیا ١/١٧٢١ كه‌رتێ ١٣ مالتا ئیسلام وئاڤه‌دانی بریكا دلوپ بو جادێت دهوكێ 100% 04/03/2013 02/10/2012 جورێن دیتر بدیماهیک هاتی 762,500,250
فه‌رشكرنا چینه‌كا باینده‌ری بو جادێن نافخویێ ل تاخێ روناهیی وفه‌رشكرنا چینه‌كا باینده‌ری بو جادا ٣٠م ل نێزیك یاریگه‌ها دهوكێ 100% 20/11/2012 01/08/2012 رێک و پر بدیماهیک هاتی 1,276,471,703
چێكرنا دیزانیا چه‌ند چوار پانیا سه‌ر جادا بارزان (دورپانا نێزیك مزگه‌فتا ئیمام حه‌مزه‌ وته‌له‌فزیونا دهوك) 100% 13/11/2012 24/07/2012 جورێن دیتر بدیماهیک هاتی 232,000,000

Pages